Zakres pełnomocnictwa

Zakres pełnomocnictwa

Zgodnie z brzmieniem art. 32 k.p.a. strona może działać poprzez pełnomocnika, prawdopodobnie że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Przepis powyższy dość ogólnie definiuje zakres czynności, które mogą być dokonywane przez upoważnionego pracownika stwierdzając, iż pełnomocnictwo ma możliwość swoim zakresem objąć dokonywanie wszelkich czynności procesowych z wyjątkiem, tych, które wymagają osobistego funkcjonowania. W zgodzie ze stanowiskiem reprezentowanym poprzez J. Borkowskiego konieczność ,osobistego działania” może wynikać: 1) z samych przepisów prawa; 2) w postanowienia organu prowadzącego postępowanie; 3) z natury czynności (J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Bydgoszcz 2009.). Z wyłączeniem tych czynności strona może w metodę dowolny decydować o zakresie ustanowionego pełnomocnictwa (na przykład. może wyznaczyć upoważnionego pracownika wyłącznie do dokonania jednej, dokładnie określonej czynności procesowej).

Metodę udzielenia pełnomocnictwa

Strona, czyli w rozważanym aspekcie mocodawca, udziela pełnomocnictwa poprzez jednostronną czynność prawną (własne oświadczenie preferuje). Przepis art. 33 § 2 k.p.a. wymaga w tym zakresie, ażeby pełnomocnictwo było udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu (wynika to także z art. 14 § 1 k.p.a. ustanawiającego zasadę pisemności). Z kolei art. 33 § 3 zd. 1 k.p.a. zobowiązuje już samego przedstawiciela to dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (adwokat lub radca prawny , a oprócz tego rzecznik patentowy ma możliwość sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa , a oprócz tego odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie – art. 33 § 3 zd. 2 k.p.a.). zastępstwo procesowe w Częstochowie

Pełnomocnik

Pełnomocnikiem strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym ma możliwość być osoba fizyczna, która ma zdolność do czynności ustawowych (art. 33 § 1 k.p.a.). Ze względu na fakt, iż Kodeks postępowania administracyjnego nie uszczegóławia jakiego typu zdolność do czynności prawnych jest wymagana, przyjmuje się w doktrynie, że pełnomocnikiem ma możliwość być także osobo o ograniczonej zdolności do czynności ustawowych (zdolność do czynności ustawowych jest oceniana poprzez pryzmat przepisów prawa cywilnego).

Sprawy mniejszej wagi

W koncepcja art. 33 § 4 k.p.a. zdarza się, że organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa i przyjąć jego domniemanie. Możliwość tego typu uznaniowego funkcjonowania organu uzależniona jest od 3 przesłanek, które muszą wystąpić łącznie: 1) upoważnienie musi dotyczyć sprawy mniejszej wagi; 2) pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony (art. 33 § 4 k.p.a. posiada zatem zastosowanie tylko w przypadku, gdy mocodawcą jest osoba fizyczna); 3) nie ma sugestie co do obecności i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Czynny udział pełnomocnika

W koncepcja art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. fakt, iż strona bez prywatnej winy nie brała udziału w postępowaniu jest wystarczającym uzasadnieniem wznowienia postępowania administracyjnego. Przy tym, podążając za tezą wyroku Naczelnego Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1987 r. (SA/Wr 875/86), wypada zauważyć, że pominięcie poprzez organ administracji upoważnionego pracownika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu administracyjnym (również uzasadnia wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.).

O Redakcja

Autorem artykułu jest Redakcja serwisu bre.net.pl. Kopiowanie w części lub całości bez zgody redakcji jest zabronione.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.Wymagane pola są oznaczone *

*

Jesteś botem? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.