Certyfikat księgowy

Certyfikat księgowy do dokument wydawany przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 76a ust. 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą zgodnie z definicją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2).

Certyfikat księgowy
Działalność tę mogą wykonywać przedsiębiorcy:
• jako osoby fizyczne, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz
• pozostali, pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uzyskanie certyfikatu księgowego musi zostać poprzedzone egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:

  1. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku wyższym ekonomicznym o specjalności rachunkowość i udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości
  2. Udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
  3. Posiadają co najmniej wykształcenie średnie, udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości oraz z wynikiem pozytywnym zdały egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy

Praktyka w księgowości. Oznacza prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapis zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

denarius.com.pl

O Redakcja

Autorem artykułu jest Redakcja serwisu bre.net.pl. Kopiowanie w części lub całości bez zgody redakcji jest zabronione.